Inquiry
Form loading...
Önümleriň kategoriýalary
Aýratyn önümler
G80 zynjyr
G80 zynjyr
G80 zynjyr
G80 zynjyr
G80 zynjyr
G80 zynjyr
G80 zynjyr
G80 zynjyr
G80 zynjyr
G80 zynjyr

G80 zynjyr

Zynjyr önümçiligi kompaniýamyzyň esasy aýratynlyklaryndan biridir, bizde dokuz önümçilik bar

degişlilikde Germaniýadan we Italiýadan getirilen çyzyklar, dürli derejeli zynjyr, labyr zynjyry we sapan öndürip biler.

WUYI Az uglerodly polatdan ýasalan zynjyrlaryň görnüşlerini öndüriň. Olara garşy täsir etmek häsiýeti bar,

ýokary ýük göterijilik ukyby, süýümlilik, uzalma.

G80 zynjyry, Gemany standarty ISO03076 bilen gabat gelýär. Müşderiniň islegine görä ýüzüni gaýtadan işläp bileris.

G80 ýokary güýçli zynjyr, güýji 800MPa

  2 G G80 derejeli göteriji zynjyrlaryň maksady
  G80 derejeli göteriji zynjyrlar, kranlar, şkaflar, kranlar we ş.m. ýaly dürli göteriji enjamlarda giňden ulanylýar.
  Uly ýüklere çydap bilýär we uzak ömri bar, ony gaty ideal göteriji zynjyr edýär.
  3 G G80 derejeli göteriji zynjyrlar üçin seresaplyklar
  G80 derejeli göteriji zynjyrlary ulananyňyzda, howpsuzlygy üpjün etmek üçin degişli howpsuzlyk amal amallaryna eýermeli.
  2. Ulanylanda, G80 derejeli göteriji zynjyry yzygiderli barlamaly we goldamaly, problemalary derrew anyklamaly we çözmeli.
  G80 derejeli göteriji zynjyrlary saklanyňyzda, ýeriň poslamagynyň we zynjyrlaryň poslamagynyň öňüni almak üçin olary gury, şemalladylýan we gün şöhlesiniň göni bolmadyk ýerine goýmaly.
  4. Ulanylanda, aşa ýüklemekden we betbagtçylyklardan gaça durmak üçin zynjyryň hyzmat möhletine we ýük çägine üns bermeli.
  Gysgaça aýtsak, G80 derejeli göteriji zynjyr dürli göteriji enjamlarda giňden ulanylýan ýokary güýçli, könelmäge we poslama garşy göteriji zynjyrdyr.
  Ulanylanda, howpsuzlygyň işleýiş proseduralaryny berjaý etmeli, howpsuzlygyny we hyzmat ediş möhletini üpjün etmek üçin yzygiderli barlaglary we tehniki hyzmat etmeli.

  iň gowy ýygyndy önümleriň klassifikasiýasy